Tegelbruket | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Lördagen den 20 november 1954 inträffade en brand i tegelbruket. Till en början såg det ut som hela anläggningen skulle förstö­ras. Själva tegelbruksbyggnaden var av trä och i tre våningar. Den var 80 lång och 35 meter bred samt omgiven lagerbyggnader. På bottenvåningen fanns ugnen och i de övre våningarna lagrades obränt tegel. Ta­ket hade en glasad lanternin som sträckte sig över nästan hela byggnaden. Efter brandsyn hade arbete skett med att flam­skyddsmåla bjälkar ovan ugnens öpp­ningar. Brandkårens personal hade under åren gått igenom anläggningen och eldsläcknings­spel har hållits. Bara tre dagar före branden hade man varit där på orientering. Branden upptäcktes när fyra kraftig eldpe­lare sköt upp från ugnen. Träbjälkar ovan hade antänts. Brandkåren var på plats åtta minuter efter upptäckt med 11 man. Bor­garbrandkåren var på plats efter ytterligare tio minuter. Först angreps branden med sju strålar från tre motorsprutor både över ste­gar och invändigt. De mittre facken rasade samman. 51 mm slangarna var för otymp­liga att hantera och mängden bjälkar och fack begränsade räckvidden. Man övergick då till smalslang, två från varje normal­strålrör som försetts med trappar. Efter ca 40 minuter var branden under kontroll. Genom att lanterninen brann bort gick rök och värme ut genom taket. På de översta våningarna kunde man nästan helt arbeta utan rökmask. Vid branden var det vindstilla. En annan lycklig omständighet var att man kunde angripa mycket snabbt tack vare att den närmaste brandposten fanns endast 40 m från byggnaden. Branden orsakades av att använd kolstyb­ben som man eldade med hade legat och förgasat men gasblandningen var för fet att antändas. När vissa skyddslock (klockor) togs bort tillkom luft som orsakade en för­puffning. Ca 25 % av byggnaden förstör­des. Inget driftavbrott uppstod. Som erfarenheter nämns att strålarnas rör­lighet är av största vikt i en sådan byggnad. Den bärande träkonstruktionen måste skyddas och hållas under uppsikt för att inte utsätta personalen för alltför stora ris­ker. Det är också av stort värde att känna till brandposternas kapacitet vid en sådan stor anläggning. Tegelbruket revs 1958 och skorstenen sprängdes 1958-05-21